Pakalpojumu noteikumi

1.VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

HRX  veic starptautiskos kravu pārvadājumus saskaņā ar CMR konvenciju un NSAB 2000 noteikumiem. 

Nosūtītājs ir atbildīgs par pareizas informācijas sniegšanu un visiem papildus izdevumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu informāciju, ko klients ir sniedzis HRX.  

Dokumentu trūkuma gadījumā vai, ja rodas šķēršļi, ko radījis klients, un HRX rodas papildus izdevumi, HRX patur tiesības pieprasīt šo izdevumu apmaksu no klienta. 

Transportam ir CMR-apdrošināšana. HRX ir atbildīgs par jebkuru pārvadājuma laikā zudušu vai citādi bojātu sūtījumu. 

HRX nepārvadā naudu, finanšu instrumentus vai tiem pielīdzināmas lietas.

HRX nepieņem transportēšanai CAD-sūtījumus.

HRX ir atbildīgs par visas no klienta saņemtās informācijas, kas, nepareizi pielietota un varētu radīt kaitējumu klientam, neizpaušanu.

 2.BĪSTAMAS VIELAS

 Par katru kravu, kura satur bīstamas vielas vai ķimikālijas, klientam jāsniedz sekojoša informācija:

 • oficiālais nosaukums
 • UN – numurs
 • transporta klase
 • iepakojuma klase

HRX  nepārvadā Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu noteiktās 1. un 7. klases kravas.

! Piemaksa par bīstamo kravu  ( IMO, ADR) pārvadāšanu  65,00 €/sūtījums.

3.SŪTĪJUMA IEPAKOJUMS UN MARĶĒJUMS

Nosūtītājs ir atbildīgs par atbilstošu kravas iepakojumu. HRX neuzņemas atbildību par kravas bojājumiem transportēšanas laikā gadījumā, ja Nosūtītājs nav nodrošinājis kravu ar pārvadājumam atbilstošu iepakojumu.

Nosūtītājam jāmarķē katrs iepakojums ar vismaz vienu uzlīmi ar sekojošu informāciju: nosūtītāja vārds/ nosaukums, saņēmēja vārds/nosaukums un piegādes adrese, kā arī kravā esošo iepakojumu skaits. 

Bīstamo vai īpašo kravu sūtījumam jābūt skaidri marķētām uz katra iepakojuma.   

4.TRANSPORTĒŠANAS LAIKS

HRX piegādā sūtījumus saskaņā ar laika grafikiem, kas ir saskaņoti atsevišķi.

Gadījumā, ja HRX ir pārsniedzis transportēšanai paredzēto laiku, HRX ir atbildīgs par visiem papildus izdevumiem sakarā ar kavēšanos, tomēr maksimālā kompensācijas summa nevar pārsniegt pārvadājuma pamatsummu. (NSAB 2000).

5.DĪKSTĀVE

Kravai ir jābūt iekrautai/ izkrautai no HRX transporta 30 (trīsdesmit) minūšu laikā no autotransporta ierašanās brīža. Pārvadātāja vai tā apakšuzņēmēju transporta līdzekļu dīkstāves gadījumā, Pasūtītājs apņemas maksāt Pārvadātājam līgumsodu EUR 30,- (trīsdesmit eiro) apmērā par katru dīkstāves stundu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šajā Līgumā noteikto saistību izpildes, kā arī no zaudējumu atlīdzības, kas pārsniedz līgumsoda apmēru.

6.MAKSA PAR PAKALPOJUMU

Maksu par pakalpojumu nosaka spēkā esošie tarifi. Tarifos nav iekljauts PVN.

Gadījumā, ja pasūtījumā kā maksātājs norādītā persona savlaicīgi neapmaksā tai izrakstīto rēķinu, tad Pasūtītājs apņemas nekavējoties bez atsevišķa Pārvadātāja atgādinājuma apmaksāt attiecīgo Preču pārvadājumu vai papildus pakalpojumu sniegšanu, kā arī samaksāt līgumsodus par rēķina apmaksas kavējumu.

Nodokļi un papildus izmaksas, ko nosaka likumdošana, attiecīgi palielina samaksas summu.

7. APMAKSAS NOSACĪJUMI

Par Preču pārvadājumu vai papildus pakalpojumu sniegšanu Pārvadātājs izsniedz klientam rēķinu, kas ir jāapmaksā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža, ja rēķinā vai līgumā nav tiešas norādes uz citu termiņu.

Sods par kavēto rēķinu apmaksu 0,37% apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru kavējuma dienu.

Apmaksas termiņu neievērošanas gadījuma HRX ir tiesības aizturēt pārvadajumam vai papildus pakalpojumu sniegšanai nodotās Preces.

Ja pārvadājumu pasūta privātpersona, apmaksa jāveic pilnā apmērā pirms kravas nosūtīšanas.

8. KRAVU PARAMETRU NOTEIKŠANA

Cenu aprēķināšanai tiek izmantoti sekojošie ekvivalenti:

 • 1 m3=333 kg   
 • Uzkraujamais metrs (LDM)=1850 kg
 • FIN-paletes svars 925 kg / palete
 • EUR- paletes svars 740 kg / palete
 • Tilpuma masa 333 kg / m3

Kravas tilpums tiek aprēķināts, reizinot maksimālos iepakotas kravas izmērus (garums x platums x augstums).

Tilpuma masa tiek aprēķināta, reizinot tilpumu ar tilpuma masu 333 kg.

Tilpuma masa tiek pielietota kravām, ja:

 • reālā masa ir mazākā kā  333 kg / m3
 • iepakojumu iespējams uzkraut virs/zem citām kravām

Paletes svars

Paletes svars tiek pielietots, ja nav iespējams novietot iepakojumus uz vai zem cita sūtījuma

–     iepakojumi ir novietoti uz FIN- vai atbilstošas paletes 925 kg / paletē

–     iepakojumi ir novietoti uz EUR- vai atbilstošas paletes 740 kg / paletē

Kravas svars tiek aprēķināts, reizinot paletes svaru ar palešu skaitu.

Uzkraujamā metra svars 1850 kg / uz uzkraujamo metru

Uzkraujamā metra svars tiek pielietots, kad:

 • krava ir nestandarta vai negabarīta
 • krava aizņem visu kravas telpu visā platumā
 • blakus kravai vai uz kravas nav iespējams novietot citas kravas. 

 Kravas sūtījuma svars tiek aprēķināts, reizinot reālo aizņemto uzkraujamo  metru skaitu ar 1850 kg.

Garas vienības (caurules,  profili un citas negabarīta kravas)

Garām vienībām kravas svars cenu aprēķināšanai teik noteikts pēc sekojošas formulas:

 • Kravas garums  no 4,0  līdz  5,9 m  – svars x 2
 • Kravas garums  no 6,0  līdz  9,9 m  – svars x 4 
 • Kravas garums  no 10,0 m – svars x 6